Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU

I. Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem Sklepu Internetowego www.rock2wear.com (dalej „Sklep”) jest Infix spółka cywilna Małgorzata Wojciechowska, Wanda Wojciechowska prowadzące wspólnie działalność gospodarczą z siedzibą w Siemianowicach Śl., przy ul. Jagiełły 27d/31, REGON 243683700, NIP 625-245-23-60. Kontakt telefoniczny: +48 537-955-599, e-mail: kontakt@rock2wear.com

1.2 Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, na podstawie niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).

1.3 Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski lub za granicą, jak również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną z siedzibą na terytorium Polski lub za granicą (dalej „Klient”).

1.4 Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

1.5 Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin.

1.6 Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

II. Zamówienia

2.1 Podstawą złożenia zamówienia jest założenie przez Klienta konta (zarejestrowanie się) w Sklepie www.rock2wear.com

2.2 Klient składa zamówienie poprzez wskazanie produktów, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na stronie produktowej polecenia „Dodaj do koszyka” a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, adresu dostawy oraz potwierdzenie zamówienia.

2.3 Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane automatycznie drogą e-mailową, w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

2.4 Od momentu potwierdzenie złożenia zamówienia, warunki zamówienia wskazane w potwierdzeniu, a w szczególności cena towaru, są równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem i jest wiążące dla obu stron.

2.5 W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Klienta (np. błędny e-mail) lub w przypadku braku możliwości weryfikacji odbiorcy złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych Sklepu.

2.6 Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości a w szczególności zamówień zawierających omyłki pisarskie, błędy spowodowane działaniem serwera bądź oprogramowania oraz zamówień niezawierających adresu e-mail, numeru telefonu, bądź też w których adres e-mail lub numer telefonu zostały błędnie podane.

2.7 Zastrzegamy sobie również prawo do ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty w przypadku zamówień wzbudzających wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych, bądź sposobu zapłaty.

2.8 Zamówienia spersonalizowane lub większe zamówienia (hurt) realizowane są wyłącznie po dokonaniu zapłaty.

2.9 Do każdej umowy sprzedaży wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta może zostać wystawiona faktura VAT. Paragon fiskalny/faktura VAT wystawiane są z dniem, w którym wszystkie zamówione przez Kupującego towary są wyprodukowane, skompletowane i gotowe do wysyłki.

2.10 Zamówienia w Sklepie można składać przez cały rok, 24 godziny na dobę.

2.11 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.12 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Infix s.c. Małgorzata Wojciechowska, Wanda Wojciechowska (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).

2.13 Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu.

2.14 Każdy Klient, który zarejestruje się w Sklepie ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji. W celu usunięcia danych z bazy Sklepu należy wystąpić o ich usunięcie pisząc na adres administratora kontakt@rock2wear.com.

III. Płatności i wysyłka

3.1 Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) zapłata za pomocą płatności online,
b) zapłata za całość zamówienia przelewem na podane poniżej konto Sklepu: ING 14 1050 1214 1000 0092 0262 6439
w tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia lub nr przesłanej przez Sklep faktury proformy,
c) zapłata gotówką podczas odbioru osobistego w siedzibie Sklepu - Siemianowice Śl, ul. Jagiełły 27d/31, po wcześniejszym umówieniu się na odbiór,
d) płatność za pobraniem

3.2 Klient ma do wyboru następujące formy przesyłek:

a) Poczta Polska - list polecony,
b) kurier,
c) paczkomaty InPost (wysyłka tylko na terenie Polski),
d) odbiór osobisty w siedzibie Sklepu (po wcześniejszym umówieniu się na odbiór).

3.3 Podane ceny sprzedaży nie obejmują kosztów wysyłki.

3.4 Koszty wysyłki są uzależnione od aktualnych cen firm transportowych, gabarytów zakupionych produktów oraz ich ilości oraz wagi.

3.5 Koszty wysyłki zamówionego towaru pokrywa Klient lub Sklep, zgodnie z zasadami znajdującymi się na stronie Wysyłka.

3.6 Koszty wysyłki doliczane są do ceny sprzedaży w Koszyku i łącznie stanowią kwotę do zapłaty.

3.7 Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

3.8 W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia.

3.9 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Poczty Polskiej, Kuriera oraz Paczkomatów InPost, w tym przede wszystkim za niedoręczenie przesyłki lub doręczenie jej w późniejszym niż ustalono terminie. Sklep dokłada wszelkich starań w odnalezieniu zagubionej przesyłki przez wyżej wymienione podmioty, jednak każdorazowa reklamacja złożona do przewoźnika wymaga pisemnego jej rozpatrzenia przez Pocztę Polską, Kuriera lub Paczkomaty InPost, na którą należy poczekać przed dalszym postępowaniem reklamacyjnym.

IV. Realizacja zamówienia

4.1 Realizacja zamówienia zazwyczaj rozpoczyna się do 2 dni roboczych od zaksięgowania na rachunku wpłaty lub złożeniu zamówienia przy wybraniu formy płatności "za pobraniem". Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza rejestracji i prawidłowe złożenie zamówienia.

4.2 Dostawa towaru odbywa się w sposób określony w zamówieniu. Zamawiając towar w Sklepie Klient otrzymuje przesyłkę pod wskazany adres.

4.3 Sklep dokłada wszelkich starań, aby dane techniczne, zdjęcia i opisy umieszczonych w sklepie towarów były jak najbardziej zgodne z rzeczywistością. Niemniej jednak zawsze istnieje możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, dostępności towaru itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

4.4 Sklep zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

4.5 Czas wykonania zamówienia związany jest z możliwościami produkcyjnymi producentów oraz dostępnością danego artykułu. Z reguły wynosi on do 2 dni, jednak w uzasadnionych przypadkach (np. przy większej ilości towaru lub zamówieniu spersonalizowanym, na którego wykonanie potrzeba więcej czasu) może się przedłużyć, o czym każdorazowo Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą mailową.

4.6 Czas wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu na skutek nieprzewidzianych i niezależnych od Sklepu okoliczności takich jak: siła wyższa, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie itp.

4.7 Pod pojęciem siły wyższej rozumie się trzęsienie ziemi, działanie wiatru, pary, wody, elektryczności, ognia, zagrożenia atakiem o charakterze zbrojnym lub terrorystycznym, zamknięcie zakładu przez pracodawcę (lock-out) lub producenta lub dostawcę, rozruchy, strajki, zamieszki, demonstracje, przerwy w dostawie towarów i usług oraz zdarzenia pozostające poza ekonomicznym wpływem Sklepu.

4.8 Dostawy realizowane są wyłącznie w dni robocze.

4.9 O dacie wysyłki Klient informowany jest za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

4.10 Sklep nie ponosi odpowiedzialności z powodu braku dostawy wynikającej z błędnego podania adresu przez Klienta lub nieodebrania przesyłki.

4.11 W przypadku nieodebrania przesyłki za pierwszym razem przesyłka zostanie wysłana ponownie na wskazany uprzednio przez Klienta adres, ponowny koszt wysyłki pokrywa Klient.

4.12 Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości wykonania zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od wykonania umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin wykonania zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do wykonania danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

V. Reklamacje i zwroty

5.1 Przy odbiorze towaru należy zwrócić uwagę czy przesyłka nie jest uszkodzona i czy jest kompletna. W przypadku uszkodzeń opakowania lub wewnątrz paczki, należy niezwłocznie spisać protokół szkody w obecności kuriera/dostawcy towaru. Następnie, niezwłocznie należy skontaktować się ze Sklepem.

2. Wszelkie towary dostępne w Sklepie są towarami fabrycznie nowymi i sprawnymi oraz objęte są 2 letnią gwarancją producenta. Gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz m. in. podczas transportu.

3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie.Reklamacjom nie podlegają również wady produktów stanowiące opisane przyczyny ich przeceny lub wyprzedaży. Pozostałe produkty podlegają reklamacjom zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

4. Reklamację należy zgłosić w terminie 14 dni od momentu stwierdzenia jego wady.

5. Reklamację należy zgłosić na adres mailowy kontakt@rock2wear.com lub zgłosić w formie pisemnej na adres:

Infix spółka cywilna Małgorzata Wojciechowska, Wanda Wojciechowska
ul. Jagiełły 27d/31 , 41-106 Siemianowice Śl.

6. W treści maila/pisma należy opisać dokładnie jakie wady posiada zamówiony towar. Prosimy również o załączenie zdjęć towarów, na których wyraźnie widać wykryte wady, co pozwoli na przyśpieszenie procedury reklamacyjnej.

7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

8. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

9. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru koszty dostawy ponosi Sklep.

10. Towar wadliwy, źle nadrukowany, omyłkowo wysłany, niezgodny z zamówieniem rozmiar lub kolor należy odesłać do siedziby Sklepu. Po otrzymaniu reklamowanego towaru, Sklep wysyła nowy, zgodny z zamówieniem towar lub zwraca całość poniesionych kosztów przez Klienta (towar, przesyłka).

VI. Odstąpienie od umowy

6.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn.

6.2 Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

6.3 Klient nie może skorzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni jeżeli dostarczany produkt został zmodyfikowany specjalnie na życzenie Klienta.

6.4 Odstąpienie od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6.5 Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, posiadać oryginalne opakowanie oraz nie może nosić śladów eksploatacji. Koszt transportu towaru w przypadku zwrotu ponosi Klient.

6.6 Nie jest wymagany zwrot dodatkowych materiałów promocyjnych (ulotki, gadżety reklamowe), które nie były uwzględnione przez Klienta w chwili składania zamówienia.

6.7 W przeciągu 3 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru od Klienta Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6.8 Zwrot Klientowi zapłaconej kwoty następuję w terminie 7 dni od sprawdzenia towaru. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6.9 W przypadku niespełnienia przez Klienta warunków określonych w ust 6.2, 6.4 i 6.5 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

VII. Newsletter

7.1 Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

7.2 Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

VIII. Własność intelektualna

8.1 Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, itp.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania wyżej wymienionych praw własności intelektualnych. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

8.2 Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Sklepu.

IX. Postanowienie końcowe

9.1 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9.2 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.rock2wear.com. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

9.3 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.rock2wear.com.

9.4 Sklep informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z internetu może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci internet.

9.5 W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Produkt dodany do Twojego koszyka
Ilość
Razem
W koszyku znajdują się 0 produkty W koszyku znajduje się 1 produkt
Razem (z VAT)
Koszty przesyłki (z VAT) To be determined
VAT 0,00 zł
Razem (z VAT)
Kontynuuj zakupy Dalej